Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Xác suất thống kê

Hệ Đại học
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo

Hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo
 


Hướng dẫn giải bài tập cuối kì :