Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Notices daily

  NỘI DUNG THI HK1:  2014 - 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
HỆ CHÍNH QUY
THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT


 
1.      TOÁN CAO CẤP A1 (Sơn)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
11.  Lý thuyết chuỗi

3

3
2
12. Hàm số nhiều biến
1
1
2

3
13. Giới hạn hàm hai biến số
1
1
2

4
14. Tính liên tục của hàm hai biến số
1

1

5
15. Đạo hàm riêng
2
1
3

6
16. Vi phân hàm nhiều biến và tính gần đúng
1
1
2

7
17. Cực trị
3

3

8
18. Tích phân bội 2 và ứng dụng
2
1
3

9
19. Tích phân bội 3 và ứng dụng
1

1

10
20. Tích phân đường và ứng dụng
2
1
3

11
21. Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp
2

2

12
22. Phương trình tuyến tính cấp 1
1
1
2

13
23. Phương trình Bernoulli
1
1
2

14
24. Phương trình vi phân cấp 2
2
1
3

TỔNG
20
12
29
3

2.      TOÁN CAO CẤP  A2  (Quỳnh)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Không gian véctơ - Không gian con
3

3

2
Hệ độc lập, phụ thuộc tuyến tính
4
1
5

3
Hạng của hệ véctơ
4
1
5

4
Cơ sở và số chiều của không gian véctơ , tọa độ véctơ
4
1
5

5
Ánh xạ tuyến tính
4
1
5

6
Trị riêng và véctơ riêng
4
1
5

7
Dạng toàn phương
3
1
4

TỔNG
26
6
32

3.      TOÁN CAO CẤP A3  (Kính)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Tích phân bội 2 và ứng dụng
3
1


2
Tích phân bội 3 và ứng dụng
4
0


3
Tích phân đường và ứng dụng
7
1


4
Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp
3
1


5
Phương trình tuyến tính cấp 1
3
1


6
Phương trình Bernoulli
2
1


7
Phương trình vi phân cấp 2
4
1


TỔNG
26
64.      TOÁN CAO CẤP C1 (Kính)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
3.4. Tích phân suy rộng
3
1
4

2
4.1. Khái niệm chuỗi số
1

1

3
4.2. Chuỗi số dương
1
1
2

4
4.3. Chuỗi đan dấu
1

1

5
5.1. Hàm số nhiều biến
1
1
2

6
5.2. Giới hạn hàm hai biến
2

2

7
5.3. Tính liên tục của hàm hai biến số
1

1

8
5.4. Đạo hàm riêng
2
1
3

9
5.5. Vi phân hàm nhiều biến và tính gần đúng
2
1
3

10
5.6. Cực trị
3

3

11
6.1. Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp
2

2

12
6.2. Phương trình vi phân tuyến tính
2

2

13
6.3. Phương trình vi phân Bernoulli và toàn phần
2

2

14
6.4. Phương trình vi phân cấp 2
3
1
4

TỔNG
26
6
32


5.      TOÁN CAO CẤP C2 (Thường)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Không gian véctơ - Không gian con
3

3

2
Hệ độc lập, phụ thuộc tuyến tính
4
1
5

3
Hạng của hệ véctơ
4
1
5

4
Cơ sở và số chiều của không gian véctơ , tọa độ véctơ
5

5

5
Ánh xạ tuyến tính
5

5

6
Trị riêng và véctơ riêng
4
1
5

7
Dạng toàn phương
4

4

TỔNG
29
3
32


6.      XÁC SUẤT THỐNG KÊ (Sinh)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Lý thuyết mẫu
14
2
18

2
Kiểm định giả thuyết
10
2
14

3
Hồi quy và tương quan
2
2


TỔNG
26
6
32


7.      PHƯƠNG PHÁP TÍNH (Ý)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Sơ đồ Hoocner
5

5

2
Đa thức nội suy Lagrăng
5

5

3
Đa thức nội suy Niutơn
2

2

4
Tính gần đúng đạo hàm
6

6

5
Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang
5

5

6
Tính gần đúng tích phân bằng công thức Simpson
3
1
4

7
Giải phương trình vi phân bằng phương pháp Euler
4
1
5

TỔNG
30
2
328.      HÀM PHỨC VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE (Kính)

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Chuỗi luỹ thừa
4

4

2
Khai triển Mac Laurin và chuỗi Laurent
4

4

3
Thặng dư và ứng dụng
3
1
4

4
Phép biến đổi Laplace
6
2
8

5
Phép biến đổi Laplace ngược
6
2
8

6
Ứng dung của phép biến đổi Laplace
4

4

TỔNG
27
5
32


9.       QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (Đào Thị Trang), 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Bài toán quy hoạch tuyến tính
4

5

2
Phương pháp đơn hình
7 (1BT)

7 (1BT)

3
Bài toán đối ngẫu
2

2

4
Bài toán vận tải
6 (1BT)

6 (1BT)

5
Sơ đồ mạng pert
1TỔNG
20

20


10.  QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (Sinh): Tự luận, 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Quy hoạch trực giao cấp 1
1

1

2
Kiểm định hệ số hồi quy
1

1

3
Kiểm định sự phù hợp của mô hình
1

1

4
Quy hoạch trực giao cấp 2

1
1

TỔNG
3
1
4


11.  TOÁN KINH TẾ (Hiển): 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CĐ, CĐN
CB
NC
CB
NC
1
Các khái niệm cơ bản
2
1
3

2
Mô hình tối ưu
2
1
2

3
Mô hình cân bằng
2
1
2

4
Khái niệm bảng vào ra
2

2

5
Bảng vào ra dạng hiện vật
2
1
3

6
Bảng vào ra dạng giá trị
3
1
3

7
Khái niệm mô hình tối ưu tuyến tính
3
1
3

8
Giải mô hình tối ưu tuyến tính
3

2

TỔNG
19
6
2012. Toán cao cấp (CĐN) (Inh): 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CĐ, CĐN
CB
NC
CB
NC
1
12. Hàm số nhiều biến


2

2
13. Giới hạn hàm hai biến số


1

3
14. Tính liên tục của hàm hai biến số


1

4
15. Đạo hàm riêng


4

5
16. Vi phân hàm nhiều biến và tính gần đúng


2

6
17. Cực trị


2

7
18. Tích phân bội 2 và ứng dụng


1

8
20. Tích phân đường và ứng dụng


3

9
21. Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp


1

10
22. Phương trình tuyến tính cấp 1


2

11
24. Phương trình vi phân cấp 2


1

TỔNG


20


13.  TOÁN KINH TẾ (CĐN) (Thuỳ Trang): 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CĐ, CĐN
CB
NC
CB
NC
1
Các khái niệm cơ bản


3

2
Mô hình tối ưu


2

3
Mô hình cân bằng


2

4
Khái niệm bảng vào ra


2

5
Bảng vào ra dạng hiện vật


4

6
Bảng vào ra dạng giá trị


4

7
Khái niệm mô hình tối ưu tuyến tính


3

TỔNG


20


14.  KINH TẾ LƯỢNG (Sinh): Tự luận, 60 phút

TT
Nội dung
ĐH
CB
NC
CB
NC
1
Mô hình hồi quy 3 biến
12
Ước lượng mối quan hệ kinh tế
13
Kiểm định sự ảnh hưởng của biến độc lập
14
Dự báo và lựa chọn mô hình

1


5
Xác định và khắc phục đa cộng tuyến

1


TỔNG
3
2
CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014
HỆ LIÊN THÔNG
THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT (25 CÂU)


 


1.      TOÁN CAO CẤP C3 (Quỳnh): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC

Cực trị
5
Khái niệm chuỗi số
3
Chuỗi số dương
3
Chuỗi đan dấu
2
Chuỗi hàm
2
Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp
4
Phương trình vi phân tuyến tính
4
Phương trình vi phân cấp 2
2TỔNG
25
2.      TOÁN CAO CẤP C1 (Nam): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Ứng dụng của đạo hàm


6

2
Nguyên hàm và tích phân bất định


5

3
Tích phân xác định


6

4
Ứng dụng tích phân


4

5
Tích phân suy rộng


4

TỔNG


25


3.      TOÁN CAO CẤP C2 (Nam): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Không gian véctơ - Không gian con


4

2
Hệ độc lập, phụ thuộc tuyến tính


5

3
Hạng của hệ véctơ


4

4
Cơ sở và số chiều của không gian véctơ , tọa độ véctơ


4

5
Ánh xạ tuyến tính


4

6
Trị riêng và véctơ riêng


4

TỔNG


25


4.      QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (Tiến): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Bài toán quy hoạch tuyến tính
8

8

2
Phương pháp đơn hình
6
(1BT)

6
(1BT)

4
Bài toán vận tải
6 (1BT)

6 (1BT)

TỔNG
20

20


5.      KINH TẾ LƯỢNG (Kiệt): Tự luận, 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Mô hình hồi quy 3 biến
12
Ước lượng mối quan hệ kinh tế
13
Kiểm định sự ảnh hưởng của biến độc lập
14
Dự báo và lựa chọn mô hình
1TỔNG
4
6.      PHƯƠNG PHÁP TÍNH (Hường): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Sơ đồ Hoocner
62
Đa thức nội suy Lagrăng
23
Đa thức nội suy Niutơn
34
Tính gần đúng đạo hàm
65
Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang
46
Tính gần đúng tích phân bằng công thức Simpson
27
Giải phương trình vi phân bằng phương pháp Euler
2TỔNG
25
7.      TOÁN CAO CẤP A3 (Hường): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Tích phân bội 2 và ứng dụng


5

2
Tích phân bội 3 và ứng dụng


2

3
Tích phân đường và ứng dụng


8

4
Phương trình vi phân có biến phân ly và đẳng cấp


3

5
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1


2

6
Phương trình vi phân cấp 2


5

TỔNG


25


9. TOÁN CAO CẤP A1 (Ngọc): 60 phút

TT
Nội dung
ĐHLT
CĐLT
CB
NC
CB
NC
1
Tích phân bất định


7

2
Tích phân xác định


6

3
Ứng dụng của tích phân xác định


6

4
Tích phân suy rộng loại 1


3

5
Tích phân suy rộng loại 2


3

TỔNG


25


LỚP HỌC TIẾNG ANH

"Đăng ký ngay hôm nay để được học giờ phù hợp!!!"

 --- o0o ---

Đăng ký lớp học tiếng anh: click tại đây.

Danh sách lớp sáng thứ 2, 4, 5 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00

Danh sách lớp tối thứ 2, 4, 6 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00

Danh sách lớp tối thứ 3, 5, và sáng thứ 7 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00 (Tối thứ 3, 5) và từ 08h00 - 9h30 (Sáng thứ 7)

Lưu ý: Mỗi lớp hiện nay chỉ 10 học viên, các bạn đăng ký chậm phải chuyển sang lớp khác.