Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Thông báo mỗi ngày

  THÔNG BÁO HỌC KÌ 1: 2016 - 2017

                                                                    -------------------

Danh sách lớp trưởng các lớp:


Thứ
Tiết
Môn
Họ tên
ĐT
Email
2
7-9
KTL
Khánh Linh
01666666666
tran.vo.klinh@gmail.com

10-12
KTL
Tuyết Sương

suong2231996@gmail.com
3
7-8
XSTK
Xuân Diệu

xuandieukt4@gmail.com

11-12
XSTK
Ngọc Hồng

hongdinh.200797@gmail.com
4
1-3
KTL
Thùy Dung
0983235487
thuydungtran13051996@gmail.com

5-6
XSTK


thuocle262197@gmail.com
6
7-8
XSTK


Dungthuy1341997@gmail.com

9-10
XSTK
11-12
XSTK


Vyn257@gmail.com

Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2016

Xác suất thống kê

Hệ Đại học
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo

Hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo
 


+ Danh sách nhóm XSTK các lớp: Click tại đây

Cấu trúc đề thi giữa kì :
  • Click tại đây
Lưu ý: 

Hướng dẫn giải bài tập:
Chương 1
1.01 
  1.02 
  1.03 
  1.04 
  1.05 
  1.06 
  1.07 
  1.08 
  1.09 
  1.10
1.11 
  1.12 
  1.13 
  1.14 
  1.15 
  1.16 
  1.17 
  1.18 
  1.19 
  1.20
1.21 
  1.22 
  1.23 
  1.24 
  1.25 
  1.26 
  1.27 
  1.28 
  1.29 
  1.30
1.31 
  1.32 
  1.33 
  1.34 
  1.35 
  1.36 
  1.37 
  1.38 
  1.39 
  1.40
1.41 
  1.42 
  1.43 
  1.44 
  1.45 
  1.46 
  1.47 
  1.48 
  1.49 
  1.50
Chương 2Chương 3
3.01      3.02      3.03      3.04      3.05      3.06      3.07      3.08     3.09      3.10
3.11      3.12      3.13      3.14      3.15      3.16      3.17      3.18      3.19      3.20
3.21      3.22      3.23      3.24      3.25      3.26      3.27      3.28      3.29      3.30
3.31      3.32      3.33      3.34      3.35      3.36      3.37      3.38      3.39      3.40
3.41      3.42      3.43      3.44      3.45      3.46      3.47      3.48      3.49      3.50
3.51      3.52      3.53      3.54      3.55      3.56      3.57      3.58      3.59      3.60
3.61      3.62      3.63      3.64      3.65      3.66      3.67      3.68      3.69      3.70
3.71      3.72      3.73      3.74      3.75      3.76      3.77      3.78      3.79      3.80
3.81      3.82      3.83      3.84      3.85      3.86      3.87      3.88      3.89      3.90
3.91      3.92      3.93      3.94      3.95      3.96      3.97      3.98      3.99      3.100
3.101    3.102    3.103    3.104    3.105    3.106    3.107    3.108    3.109    3.110
3.111    3.112    3.113    3.114    3.115    3.116    3.117    3.118 3.119    3.120
3.121    3.122    3.123    3.124    3.125    3.126    3.127    3.128 3.129    3.130
Chương 4
1.01      1.02      1.03      1.04      1.05      1.06      1.07      1.08      1.09      1.10
1.11       1.12      1.13      1.14      1.15      4.16      4.17     4.19      4.21      4.22      4.24      4.26      4.30      4.33      4.34
4.37      4.38      4.39      4.42      4.44      4.53      4.57      4.59      4.60
Chương 5
1.01      1.02      1.03      1.04      1.05      1.06      1.07      1.08      1.09      1.10
1.11      1.12      1.13      1.14      1.15      1.16      1.17      1.18      1.19      1.20
1.21      1.22      1.23      1.24      1.25      1.26      1.27      1.28      1.29      1.30
1.31      1.32      1.33      1.34      1.35      1.36      1.37      1.38      1.39      1.40
1.41      1.42      1.43      1.44      1.45      1.46      1.47      1.48      1.49      1.50
Chương 6
1.01      1.02      1.03      1.04      1.05      1.06      1.07      1.08      1.09      1.10
1.11      1.12      1.13      1.14      1.15      1.16      1.17      1.18      1.19      1.20
1.21      1.22      1.23      1.24      1.25      1.26      1.27      1.28      1.29      1.30
1.31      1.32      1.33      1.34      1.35      1.36      1.37      1.38      1.39      1.40
1.41      1.42      1.43      1.44      1.45      1.46      1.47      1.48      1.49      1.50