Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Toán Cao cấp C3

Hệ Đại học

Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo

Bài tập mỗi tuần :
Toán C3 (Sáng thứ 3 - Tiết 5,6) : các em làm bài tập tương ứng với STT. Mua sách bài tập Toán A2 của thầy Dương Hoàng Kiệt tại thư viện.
  • Phần 1 Hàm nhiều biến : làm từ bài 1.11 đến 1.18 (Tuần thứ 2 của môn học)
  • Phần 2 Giới hạn và liên tục : làm từ bài 2.1 đến 2.18 (Tuần thứ 3 của môn học)
  • Phần 3 Đạo hàm và vi phân : làm từ bài  3.1 đến 3.24 (Tuần thứ 4 của môn học) 
  • Phần 3 (tiếp theo) : làm từ bài  3.24 đến 3.48 (Tuần thứ 5 của môn học)
  • Phần 4 Cực trị : làm từ bài  4.1 đến 4.48 (Tuần thứ 5 của môn học)
  • Phần 5 Chuỗi số (Tuần thứ 6 của môn học)
  • Phần 5 (tiếp theo) (tuần 7)
  • Kiểm tra tiểu luận - 20 câu Gồm 4 phần đã học (Tuần 8)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét